ПОЧЕТНА

Почетна

Више јавно тужилаштво у Чачку основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 116/08) и почело је са радом 01.01.2010. године.

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/06) у чл. 156. прописује да је јавно тужилаштво самостални државни орган, који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела, предузима мере за заштиту уставности и законитости, као и да своју функцију врши на основу Устава и закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона, које одредбе се односе и на Више јавно у Чачку.

Више јавно тужилаштво у Чачку, поступа пред Вишим судом у Чачку.

Стварна надлежност тужилаштва прописана је чл. 14 Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама Закона о уређењу судова које важе за одређивање стварне надлежости суда.

У оквирима своје стварне надлежности основно право и дружност Вишег тужилаштва у Чачку је гоњење извршилаца кривичних дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година, као и гоњење за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика).

Више тужилаштво у Чачку покреће кривичне поступке за сва кривична дела која су учињена од стране малолетних лица.

Више јавно тужилаштво у Чачку, на основу чл. 51. Законика о кривичном поступку одлучује по прговору оштећеног уколико Основно јавно тужилаштво у Чачку или Основно јавно тужилаштво у Горњем Милановцу, одбаци кривичну пријаву, обустави истрагу или одустане од кривичног гоњењења до потрвђивања оптужнице.

Подручје месне надлежности Вишег јавног тужилаштва чини подручје Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.
Више јавно тужилаштво у Чачку усмерава и надзире рад Основног јавног тужилаштва у Горњем Милановцу и Основног јавног тужилаштва у Чачку са Одељењем у Ивањици.

Организациона структура

Графички приказ организационе структуре Вишег јавног тужилаштва у Чачку

Мапа надлежности